Privatumo politika

1. Kas tvarko jūsų asmens duomenis?

UAB „Mobility Lietuva“, naudojanti prekės ženklą „Europcar“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 3031 67185, kurios registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – EUROPCAR LIETUVA) yra atsakinga už jūsų asmens duomenų (t. y. bet kokios informacijos, kuri leistų tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jūsų tapatybę), surinktų per šią interneto svetainę, automobilių nuomos punktuose ar kitokiu būdu kontaktuojant su EUROPCAR LIETUVA, tvarkymą.

2. Kokiais tikslais EUROPCAR LIETUVA renka jūsų asmens duomenis?

EUROPCAR LIETUVA tvarko asmens duomenis, kuriuos jūs savanoriškai pateikiate EUROPCAR LIETUVA toliau nurodytais tikslais:

2.1. Jūsų kaip EUROPCAR LIETUVA nario registracija, jūsų paskyros sukūrimas ir EUROPCAR LIETUVA identifikavimo numerio suteikimas jums.Šitaip tvarkyti duomenis būtina norint jus identifikuoti ir parengti bei palengvinti jūsų būsimų užsakymų / nuomos sutarčių su EUROPCAR LIETUVA sudarymą.

2.2. Jūsų užsakymo ir automobilio nuomos sutarties su EUROPCAR LIETUVA administravimas, vykdymas:

–       patvirtinti ir garantuoti jūsų užsakymą;

–       pakeisti arba atšaukti jūsų užsakymą; 

–       keistis su jumis informacija, susijusia su jūsų užsakymu / nuoma (pvz., pateikti jums informaciją apie užsakymą / nuomą, siųsti priminimą prieš jums įsiregistruojant / išsiregistruojant, atsakyti į jūsų klausimus ar pasiūlymus); 

–       valdyti jūsų nuomą (transporto priemonės pristatymą ir grąžinimą);

–       valdyti savo sąskaitas;

–       valdyti įsiskolinimų mokėjimą;

–       valdyti galimas pretenzijas;

–       valdyti galimų nuostolių, susijusių su EUROPCAR LIETUVA transporto priemone, išieškojimą;

–       valdyti savo draudimą.

2.3. Jūsų mokėjimo už EUROPCAR LIETUVA produktus / paslaugas administravimas. Šitaip tvarkyti duomenis būtina norint vykdyti automobilio nuomos sutartį. Žinokite, kad EUROPCAR LIETUVA gali saugoti jūsų kredito kortelės informaciją, kad būtų lengviau atlikti būsimus mokėjimus, tik jeigu jūs duodate aiškų sutikimą.

2.4. EUROPCAR LIETUVA produktų / paslaugų, atsižvelgiant į jūsų užpildytas klientų apklausas, tobulinimas. Šiuo tikslu duomenų tvarkymas atliekamas siekiant geriau suprasti jūsų poreikius ir pasiūlyti jums specialiai pritaikytas funkcijas gerinant EUROPCAR LIETUVA teikiamų paslaugų / produktų kokybę, yra pagrįstas EUROPCAR LIETUVA teisėtais interesais.

2.5. EUROPCAR LIETUVA pagalbos telefonu teikimas. Šiuo tikslu duomenų tvarkymas atliekamas siekiant kuo greičiau suteikti pagalbą ir atsakyti pateiktas užklausas, yra pagrįstas EUROPCAR LIETUVA teisėtais interesais.

2.6. Reklamos ir rinkodaros veikla, būtent:

–       pranešimų apie specialias akcijas / pasiūlymus siuntimas elektroniniu paštu ir trumposiomis žinutėmis;

–       jūsų nuomos istorijos fiksavimas siekiant pasiūlyti jums pageidaujamus produktus / paslaugas, kai ieškote naujų užsakymų / nuomos;

–       jūsų nuomos istorijos fiksavimas siekiant siųsti jums specialius pasiūlymus ir leisti jums pasinaudoti ypatingais privalumais priklausomai nuo jūsų užsakymų apimties ir dažnumo;

–       el. laiškų apie užsakymą, kurio neužbaigėte, arba užsakymo užklausos santraukos siuntimas;

–       jūsų lojalumo programos ir narystės kortelės valdymas;

–       reklaminių konkursų / loterijų organizavimas;

–        EUROPCAR LIETUVA klientų / potencialių klientų duomenų bazės valdymas ir atnaujinimas.

Jei jau esate EUROPCAR LIETUVA klientas ir jei pranešime yra nurodyti produktai / paslaugos, panašios į tas, kurias jau įsigijote, norint tvarkyti duomenys reklamuojant tuos produktus / paslaugas EUROPCAR LIETUVA gali siųsti jums komercinius pranešimus tol, kol jūs neišreikšite prieštaravimo. Kitiems asmenims bet koks komercinis pranešimas iš EUROPCAR LIETUVA, kuriuo reklamuojami  EUROPCAR LIETUVA produktai / paslaugos, gali būti siunčiamas tik gavus jūsų aiškų sutikimą.

2.7. Informacijos apie vairuotojo (ar galimo vairuotojo) tapatybę policijai, kitoms įgaliotoms institucijoms pateikimas nusikalstamų veikų, administracinių nusižengimų ir kitų teisės pažeidimų tyrimui.Šiuo tikslu duomenys tvarkomi teisinės prievolės pagrindu.

2.8. Rizikingų klientų sąrašo valdymas ir atnaujinimas nurodant tam tikrą sutartinę riziką remiantis: 

–       su mokėjimu susijusiais incidentais, dėl kurių pradėti teisiniai procesiniai veiksmai;

–       transporto priemonių avarijomis ar pakartotina žala, padaryta EUROPCAR LIETUVA kliento;

–       tyčia EUROPCAR LIETUVA kliento sukelta avarija ar padaryta žala;

–       EUROPCAR LIETUVA transporto priemonių naudojimu pažeidžiant bendrąsias transporto priemonių nuomos sąlygas ir nuostatas. 

Šitoks duomenų tvarkymas siekiant sumažinti EUROPCAR LIETUVA riziką, susijusią su nuomos sutarčių vykdymu, yra pagrįstas EUROPCAR LIETUVA teisėtais interesais. Jeigu būsite įtrauktas į  rizikingų klientų sąrašą, jūsų užsakymo / nuomos prašymas bus atmestas.

2.9. Susieti automobiliai / geografinės buvimo vietos nustatymas siekiant stebėti transporto priemonės buvimo vietą ir apsaugoti nuo vagystės.

2.10. Europcar International, domeno europcar.lt turėtojas, ir paslaugų teikėjas MarkMonitor, Inc. tam tikru mastu tvarko jūsų asmens duomenis naudodami slapukus ir kitas jūsų naršymo sekimo funkcijas. Šį duomenų tvarkymą reglamentuoja Europcar International Slapukų politika, kurią rekomenduojame perskaityti. Jūs galite bet kada pakeisti savo naršyklėje slapukų nustatymus.

3. Kas yra jūsų asmens duomenų , kuriuos mes renkame, gavėjai ?

3.1. Jūsų asmens duomenys bus atskleisti šiems gavėjams:

–            įgaliotiems EUROPCAR LIETUVA ir tos pačios grupės subjektų, ir (arba) Europcar ženklo naudotojų darbuotojams, EUROPCAR LIETUVA paskirtiems agentams / pardavimo tarpininkams, įskaitant kelionių agentūras, šioje privatumo politikoje aprašytais tikslais;

–            IT paslaugų teikėjams techniniais tikslais siekiant padėti EUROPCAR LIETUVA  teikti jums savo produktus / paslaugas. Pagrindiniai IT paslaugų teikėjai yra (Jimpisoft – Soc. de Distribuicao de Produtos Micro – Informatica, Lda – klientų užsakymų apdorojimo, sisteminimo bei duomenų saugojimo serveryje tikslais, MarkMonitor, Inc. – domeno europcar.lt paslaugų teikimo tikslais, Microsoft corporation – debesijos saugyklos paslaugų teikimo tikslais; AB Telia Lietuva – el. pašto paslaugos teikimo tikslais).

–            Kompetentingoms institucijoms, automobilių stovėjimo paslaugas teikiančioms įmonėms baudų skyrimo, pažeidimų nustatymo tikslais;

–            Draudimo įmonėms, teisininkams, auditoriams, buhalteriams, skolų išieškojimo įmonėms EUROPCAR LIETUVA veiklos užtikrinimo tikslais;

–            EUROPCAR LIETUVA taip pat gali atskleisti jūsų asmens duomenis tiek, kiek to reikia pagal įstatymą ir (arba) to reikalauja kompetentingos institucijos.

3.2. Tarptautinis duomenų perdavimas:

Prireikus jums suteikti EUROPCAR paslaugas, EUROPCAR LIETUVA perduos jūsų asmens duomenis už ES ribų trečiosioms šalims tiek, kiek to reikia šiame dokumente išdėstytais tikslais.

Priklausomai nuo konkretaus atvejo, tam tikri gavėjai gali būti valstybėse, kurias Europos Komisija pripažino užtikrinančiomis tinkamą duomenų apsaugos lygį, arba valstybėse, kurios nebuvo pripažintos užtikrinančiomis tokio apsaugos lygio. Bet kuriuo atveju EUROPCAR LIETUVA įgyvendina tinkamas apsaugos priemones siedama apsaugoti jūsų asmens duomenis vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

4. Kiek laiko EUROPCAR LIETUVA saugos jūsų asmens duomenis ?

4.1. EUROPCAR LIETUVA saugo jūsų asmens duomenis ne ilgiau negu reikia konkretiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Tam tikrais atvejais EUROPCAR LIETUVA privalo laikytis teisės aktais nustatytų duomenų saugojimo laikotarpių. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos duomenis / dokumentus, kurie teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka turi būti perduoti archyvams.

TikslasSaugojimo laikotarpis
Jūsų kaip EUROPCAR LIETUVA  nario registracija, paskyros sukūrimas, identifikavimo numerio suteikimas.Tol, kol trunka komerciniais santykiai.
Jūsų užsakymas ir automobilio nuomaInformacija, kuri gali būti turimų teisių ar nuomos sutarties įrodymas arba kurią reikia saugoti laikantis teisinių reikalavimų, taikomi teisės aktuose nurodyti saugojimo terminai.
Mokėjimas, mokėjimo kortelės informacijaTol, kol tinkamai atliekamas mokėjimas, nebent teisės aktai nustatytų kitą saugojimo laikotarpį.Tačiau mokėjimo kortelės informacija:- kuri gali įrodyti mokėjimą (t. y. kortelės numeris ir galiojimo data), taikoma tarpinė archyvavimo politika 13 mėnesių po tinkamai atlikto mokėjimo kreditine kortele bei 15 mėnesių – atidėto debeto kortele; šie laikotarpiai taikomi tik tada, kai sandoris yra ginčijamas;- gali būti saugoma ilgesnį laikotarpį atsižvelgiant į jūsų aiškiai išreikštą sutikimą, kad ateityje būtų lengviau atlikti mokėjimus.Visais atvejais, kai mokėjimo kortelė negalioja, susijusi informacija ištrinama.
Reklamos ir rinkodaros veikla-EUROPCAR LIETUVA klientams – 3 metai nuo komercinių santykių su EUROPCAR LIETUVA pabaigos.-Potencialiems klientams, kurie nėra EUROPCAR LIETUVA klientai – 3 metai nuo jūsų asmens duomenų surinkimo arba nuo paskutinio jūsų prašymo pateikti informaciją.
 Slapukai Prašome perskaityti Europcar International Slapukų politiką.
Baudų mokėjimasLaikotarpiui, būtinam norint identifikuoti vairuotoją (arba galimą vairuotoją), įvykdžiusį pažeidimą, už kurį gali būti skiriama bauda, tačiau ne ilgiau nei 12 mėnesių, nebent teisės aktai nustatytų kitą saugojimo laikotarpį.
Klientų, keliančių tam tikrą sutartinę riziką,  sąrašo valdymas ir atnaujinimas, būtent: su mokėjimu susiję incidentai dėl kurių pradėti teisiniai procesiniai veiksmai; transporto priemonių avarijos ar pakartotina žala, padaryta EUROPCAR LIETUVA kliento; tyčia padarytos avarijos ar sukelta žala.3 metai nuo atitinkamo įvykio, nebent teisės aktai nustatytų kitą saugojimo laikotarpį.
EUROPCAR LIETUVA transporto priemonių naudojimas pažeidžiant bendrąsias transporto priemonių nuomos sąlygas ir nuostatas.5 metai nuo šio įvykio.

5. Kokiomis teisėsmis, susijusiomis su jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite naudoti ?

Bet kuriuo metu galite peržiūrėti ir (arba) atnaujinti savo asmeninį profilį, įskaitant nario registraciją, informaciją apie vairuotoją ir informaciją apie pageidaujamas automobilių nuomos nuostatas, per nuorodą „Mano Europcar“, pasiekiamą Europcar interneto svetainėje www.europcar.lt. Jūs galėsite pakeisti savo slaptažodį, slaptą klausimą, atnaujinti arba ištaisyti telefono numerį, adresą, el. pašto adresą ir vairuotojo pažymėjimo informaciją bei atnaujinti savo pageidavimus dėl automobilio nuomos ir kelionės, įskaitant draudimą, mokėjimo būdą ir dažno keliautojo narystę.

Remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, jūs taip pat galite pasinaudoti tokiomis teisėmis:

–               „prieigos“ teise: teise gauti patvirtinimą, ar EUROPCAR LIETUVA tvarko jūsų asmens duomenis ir, jeigu taip yra, susipažinti su šiais asmens duomenimis ir gauti papildomos informacijos apie mūsų vykdomą duomenų tvarkymą (duomenų tvarkymo tikslus, susijusių asmens duomenų kategorijas, gavėjų kategorijas, ar šie duomenys yra perduodami į trečiąsias šalis ir ar įgyvendintos tinkamos apsaugos priemonės (jei yra), saugojimo laikotarpį, bet kokį automatizuotą sprendimų priėmimą remiantis šiais duomenimis, teisę pateikti skundą atitinkamai duomenų apsaugos institucijai, kitas duomenų subjektų teises (ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą));

–               „ištaisymo“ teise: teise reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis arba teise siekti, kad neužbaigti pildyti asmens duomenys būtų papildyti, įskaitant papildomo pranešimo pateikimą;

–              „ištrynimo“ teise (arba vadinamąja „teise būti pamirštam“): teise, kad tam tikromis aplinkybėmis jūsų asmens duomenys būtų ištrinti (duomenys nebereikalingi tikslams, kuriems jie yra tvarkomi; jūs atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; jūs prieštaraujate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ir nėra svarbesnio teisėto pagrindo; paaiškėja, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai);

–               „apribojimo“ teise: teise prašyti duomenų tvarkymo apribojimo, kai jūs užginčijate duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti; EUROPCAR LIETUVA nebereikia jūsų asmens duomenų, tačiau jų reikia jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis EUROPCAR LIETUVA gali tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių. EUROPCAR LIETUVA jus informuos prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis;

–               „prieštaravimo“ teise: teisę bet kada prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ir neleisti EUROPCAR LIETUVA tęsti tokio duomenų tvarkymo:

–       kai jūsų duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

–       kai jūsų asmens duomenys tvarkomi EUROPCAR LIETUVA teisėtų interesų pagrindu. Tokiu atveju jūsų prašymas bus patenkintas, tik jei pateiksite EUROPCAR LIETUVA konkrečios situacijos aprašymą, pagrindžiantį jūsų prašymą, ir jei EUROPCAR LIETUVA neįrodys, kad egzistuoja svarbesnis teisėtas pagrindas atsižvelgiant į jūsų konkrečią situaciją.

–                  teise „atšaukti sutikimą“: kai jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, teise bet kada atšaukti sutikimą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo ir neleisti EUROPCAR LIETUVA tęsti tokio duomenų tvarkymo;

–                  teise į „duomenų perkeliamumą“: kai jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu ir tai daroma naudojantis automatinėmis priemonėmis, teise gauti savo asmens duomenis, pateiktus elektroniniu įprastai naudojamu ir kompiuteriui nuskaitomu formatu  ir perduoti šiuos duomenis trečiajai šaliai.

Jei norite pasinaudoti kuriomis nors iš šių teisių, susisiekite su EUROPCAR LIETUVA, kaip nurodyta toliau pateiktame skirsnyje „Kur kreiptis, jei turite klausimų apie savo asmens duomenų tvarkymą?“.

Siekdami apsaugoti jūsų privatumą ir saugumą, mes imsimės pagrįstų veiksmų jūsų tapatybei patvirtinti prieš suteikdami prieigą ar ištaisydami duomenis.

Remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 77 straipsniu, galite pateikti skundą dėl savo asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia minėtą reglamentą. Lietuvoje priežiūros institucijos funkcijas vykdo Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija: ada@ada.lt.

6. Kur kreiptis, jei turite klausimų apie savo asmens duomenų tvarkymą ?

Norėdami pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis (prieigos, taisymo, ištrynimo, apribojimo ir pan.) galite naudoti internetinę formą, arba kreipkitės el. paštu info@europcar.lt, arba raštu į UAB Mobility Lietuva adresu A. Juozapavičiaus g. 6. Taip pat šiuo adresu galite pateikti teisinius pranešimus.

7. Kaip EUROPCAR LIETUVA saugo jūsų asmens duomenis ?

EUROPCAR LIETUVA yra įsipareigojusi saugoti informaciją, kurią ji renka per šią interneto svetainę.

EUROPCAR LIETUVA naudoja atitinkamas fizines, technines ir organizacines apsaugos priemones siekdama išvengti neleistino ar neteisėto jūsų asmens duomenų tvarkymo, atsitiktinio praradimo ar sunaikinimo arba sugadinimo.

EUROPCAR LIETUVA sistemos yra sukonfigūruotos naudojant duomenų šifravimo arba kodavimo technologijas ir standartines ugniasienes. Siekiant užtikrinti saugų duomenų perdavimą, kai siunčiate savo asmens duomenis EUROPCAR LIETUVA svetainei internetu, jūsų duomenys saugomi naudojant TLS technologiją.

Bet kokios operacijos, kurias atliekate naudodamiesi kredito kortele per EUROPCAR LIETUVA  interneto svetaines, vykdomos naudojant mūsų Saugių serverių technologiją. Ši technologija:

–       užtikrina jūsų naršyklėje, kad jūsų duomenys būtų siunčiami į teisingą kompiuterio serverį ir kad serveris būtų saugus;

–       koduoja duomenis, kad juos galėtų perskaityti tik saugus serveris;

–       tikrina perduodamos duomenis siekiant užtikrinti, kad jie nebuvo pakeisti.

8. Kokios taisyklės taikomos jūsų asmens duomenų tvarkymui, kai paspaudžiate ant EUROPCAR LIETUVA interneto svetainėje esančių nuorodų, nukreipiančių į partnerių ar kitas svetaines ?

Šioje svetainėje galite rasti įvairių nuorodų į EUROPCAR LIETUVA partnerių ar kitų trečiųjų šalių interneto svetaines (pvz., kelionės paslaugos). EUROPCAR LIETUVA  norėtų atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ši privatumo politika netaikoma tvarkant jūsų asmens duomenų tvarkymui, vykdomam mūsų partnerių ar kitų trečiųjų šalių lankantis jų svetainėse ir kad EUROPCAR LIETUVA nėra atsakinga už tokį duomenų tvarkymą. Rekomenduojame perskaityti EUROPCAR LIETUVA partnerių ir kitų trečiųjų šalių privatumo politikas, kad geriau suprastumėte jų taisykles, taikomas jūsų asmens duomenų tvarkymui.

9. Šios privatumo politikos pakeitimai

Ši privatumo politika buvo paskelbta 2018 m. rugpjūčio 9 d. Jeigu EUROPCAR LIETUVA kaip nors pakeis šią privatumo politiką, EUROPCAR LIETUVA paskelbs apie tuos pakeitimus šioje interneto svetainėje, todėl rekomenduojame teikiant savo asmens duomenis susipažinti su aktualia privatumo politika.

Kai pakeitimas iš esmės įtakos jūsų duomenų tvarkymą, vykdomą pagal jūsų sutikimą, EUROPCAR LIETUVA  susisieks su jumis dėl naujo sutikimo.